Projekt

Broprojektet

Bildgalleri
Vårdnäs hembygdsförening skriver om stenbron


Den gamla Sockenvägen som går genom byarna har en gammal stenvalvbro över ån mellan Linköpings Kommun och Kinda Kommen. Denna bro har börjat rasa vid ett av landfästena, varför den är i stort behov av restaurering. Syftet med att iordningställa bron är att bevara dess kulturella värde samt skapa en vandrings/ridväg i området. Vandringen/ridningen kan då utnyttja brons kulturella skönhet, samt slippa gå/rida på den trafikerade allmänna vägen. Brons läge kommer också få det symboliska värdet av en bro som knyter samman Linköping och Kinda.


Häradsekonomiska kartan från 1868-77 visar hur gamla sockenvägen gick. Brons läge är markerad med pil.

Ån mellan Limmern och Järnlunden.

Flottled 1877 – 1891
Kontrakt för anläggande av flottled mellan sjöarna Limmern och Järnlunden tecknades mellan grosshandlare P Wikström, Stockholm
(ägare till 1/6-dels mantal i Kopparhult, Sörgården) och Hultas bönder 22/2 1882 samt med Törneviks bönder 25/2 1882 under en tid av 9 år från 15/4 1882 till 15/4 1891.
Detta kontrakt utgör en förlängning en uppgörelse från 7/9 1877.
Wikström fick göra vissa uträtningar av ån samt anlägga en damm och timmerrännor vid Hultas och Törneviks sågar.
Under slutet av 1800-talet avverkades i stort sett all skog på Skullebo i Nykil. För att transportera virket flottades det från Svensbokärret via Limmern och sedan i ån ner till Järnlunden där det lastades på pråmar för vidare färd till Linköping.

Vattenförrättning 1889 (för avvattning av kärr).
• 24/11 1888, Landskansliet (Linköpings Slott) förordnande, med anl. av P Wikström, Stockholm ansökan, av A Gyllenhammar (lantmäterielev) i Linköping verkställa sådan förrättning som ”omförmäles i 29 § i lagen om dikning eller annan avledning av vatten från 20/6 1879”
• 17/6 1889 kl 10.00 i Pukeberg. Första mötet i ärendet som kungjordes både i Vårdnäs- och Tjärstad kyrka 2/6 1889.
• 8/7 Gyllenhammar åter till Pukeberg för fortsatt arbete.
• 22/7 1889 Förrättningen avslutas i Pukeberg.
När första grävningen slutfördes finns inga exakta uppgifter om, men ån har sedan rensats med ca 10-års intervaller.


Inbjudan till invbigning av Stenvalvsbron.Inbjudan till invbigning av Stenvalvsbron över ån mellan Hulta och Törnevik vid Dammen
Lördagen den 25 oktober 2014 kl. 14.00
Kretsloppsföreningen har renoverat den gamla Stenvalvlsbron från 1885 på gamla Sandebovägen för att lyfta fram dess kulturella värde samt skapa en vandringsled/ridväg på den gamla vägen fri från biltrafik.
Vi bjuder på en enklare förtäring från grillen
Välkomna!
Hultabygdens Kretsloppsförening


Minnesanteckningar Broprojektet 2013-09-05

Möte vid bron (Börje Johansson, Björn Pihl, Carl-Johan Sandberg, Maria Taberman och Christer Afzelius) I samband med möte hade Börje röjt för att frilägga kring bron. Åtgärder och vägsträckning diskuterades, Det konstaterades att det finns goda möjligheter att ansluta till Östgötaleden söderut. Beslut att Carl-Johan börjar skriva ansökan till Leader Folkungaland. Maria kontaktar Länsstyrelse och Östsam för att se om dessa kan finansiera med vardera 50000:-. Christer kontaktar Kinda kommun och Leader Sommenbygd för att undersöka finansiering.